MM Data Recovery Grójec – Odzyskiwanie Danych

Projekt bez nazwy
Odczyt kodu blokady telefonu

Odczyt kodu blokady telefonu

Odczyt kodu blokady telefonu w celach odblokowania zapomnianego hasła, oferowana przez naszą firmę to specjalistyczna usługa stworzona z myślą o osobach, które zapomniały hasło do swojego telefonu i nie mają innej możliwości odzyskania dostępu do urządzenia. 

1. Cel Usługi

Firma MM Data Recovery oferuje tę usługę dla klientów, którzy zapomnieli kod blokady swojego telefonu i nie mogą uzyskać do niego dostępu w żaden inny sposób.

2. Bezpieczeństwo i Prywatność:

MM Data Recovery dba o surowe zasady dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Przed przystąpieniem do pracy firma wymaga dowodu własności urządzenia, aby zapobiec nieautoryzowanym odblokowaniom.

3. Zakres Urządzeń:

Usługa ta jest dostępna dla różnych typów urządzeń, w tym smartfonów różnych marek (Apple, Samsung, Huawei itp.), tabletów oraz innych urządzeń mobilnych.

Metody Odczytu

Technicy MM Data Recovery mogą przeprowadzić fizyczną analizę komponentów telefonu, aby uzyskać dostęp do pamięci urządzenia i odczytać kod blokady.

Firma korzysta z zaawansowanego oprogramowania, które analizuje system operacyjny telefonu i jego zabezpieczenia, aby odczytać lub obejść kod blokady.

W niektórych przypadkach MM Data Recovery może użyć metody prób i błędów, gdzie specjalistyczne oprogramowanie automatycznie próbuje różne kombinacje kodów, aż do znalezienia właściwego.

Proces

Technicy MM Data Recovery oceniają model telefonu, wersję oprogramowania i rodzaj zabezpieczenia, aby określić najlepszą metodę odblokowania.

Przeprowadzenie procesu odczytu kodu blokady za pomocą wybranej metody.

Po odblokowaniu urządzenie jest testowane, aby upewnić się, że wszystkie dane są nienaruszone i że urządzenie działa poprawnie.

Dodatkowe informacje

Usługa świadczona przez MM Data Recovery jest zgodna z obowiązującym prawem. Firma wymaga od użytkownika odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do odblokowania urządzenia.

Koszt i czas realizacji usługi mogą się różnić w zależności od modelu telefonu, skomplikowania zabezpieczeń oraz wybranej metody odblokowania.

MM Data Recovery oferuje również dodatkowe usługi, takie jak odzyskiwanie danych, diagnostyka urządzenia oraz doradztwo w zakresie zabezpieczeń mobilnych.

Skorzystanie z usług naszej firmy  może być nieocenioną pomocą dla użytkowników, którzy zapomnieli hasło do swojego telefonu, umożliwiając im odzyskanie dostępu do swoich danych bez konieczności resetowania urządzenia i utraty informacji.

Cel Usługi

Firma MM Data Recovery oferuje tę usługę dla klientów, którzy zapomnieli kod blokady swojego telefonu i nie mogą uzyskać do niego dostępu w żaden inny sposób.

2. Metody Odczytu

Analiza Fizyczna: Technicy MM Data Recovery mogą przeprowadzić fizyczną analizę komponentów telefonu, aby uzyskać dostęp do pamięci urządzenia i odczytać kod blokady.

a) Analiza Logiczna:

Firma korzysta z zaawansowanego oprogramowania, które analizuje system operacyjny telefonu i jego zabezpieczenia, aby odczytać lub obejść kod blokady.

b) Brute Force:

W niektórych przypadkach MM Data Recovery może użyć metody prób i błędów, gdzie specjalistyczne oprogramowanie automatycznie próbuje różne kombinacje kodów, aż do znalezienia właściwego.

3. Bezpieczeństwo i Prywatność:

MM Data Recovery dba o surowe zasady dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Przed przystąpieniem do pracy firma wymaga dowodu własności urządzenia, aby zapobiec nieautoryzowanym odblokowaniom.

4. Zakres Urządzeń:

Usługa ta jest dostępna dla różnych typów urządzeń, w tym smartfonów różnych marek (Apple, Samsung, Huawei itp.), tabletów oraz innych urządzeń mobilnych.

5. Proces:

a) Ocena Wstępna:

Technicy MM Data Recovery oceniają model telefonu, wersję oprogramowania i rodzaj zabezpieczenia, aby określić najlepszą metodę odblokowania.

b) Odczyt i Odblokowanie:

Przeprowadzenie procesu odczytu kodu blokady za pomocą wybranej metody.

c) Testy:

Po odblokowaniu urządzenie jest testowane, aby upewnić się, że wszystkie dane są nienaruszone i że urządzenie działa poprawnie.

6. Legalność:

Usługa świadczona przez MM Data Recovery jest zgodna z obowiązującym prawem. Firma wymaga od użytkownika odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do odblokowania urządzenia.

7. Koszt i Czas:

Koszt i czas realizacji usługi mogą się różnić w zależności od modelu telefonu, skomplikowania zabezpieczeń oraz wybranej metody odblokowania.

8. Dodatkowe Usługi:

MM Data Recovery oferuje również dodatkowe usługi, takie jak odzyskiwanie danych, diagnostyka urządzenia oraz doradztwo w zakresie zabezpieczeń mobilnych.

Skorzystanie z usług naszej firmy  może być nieocenioną pomocą dla użytkowników, którzy zapomnieli hasło do swojego telefonu, umożliwiając im odzyskanie dostępu do swoich danych bez konieczności resetowania urządzenia i utraty informacji.

Odczyt kodu blokady telefonu

Odczyt kodu blokady telefonu w celach odblokowania zapomnianego hasła, oferowana przez naszą firmę to specjalistyczna usługa stworzona z myślą o osobach, które zapomniały hasło do swojego telefonu i nie mają innej możliwości odzyskania dostępu do urządzenia. 

Odczyt kodu blokady telefonu
1. Cel Usługi

Firma MM Data Recovery oferuje tę usługę dla klientów, którzy zapomnieli kod blokady swojego telefonu i nie mogą uzyskać do niego dostępu w żaden inny sposób.

2. Bezpieczeństwo i Prywatność:

MM Data Recovery dba o surowe zasady dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Przed przystąpieniem do pracy firma wymaga dowodu własności urządzenia, aby zapobiec nieautoryzowanym odblokowaniom.

3. Zakres Urządzeń:

Usługa ta jest dostępna dla różnych typów urządzeń, w tym smartfonów różnych marek (Apple, Samsung, Huawei itp.), tabletów oraz innych urządzeń mobilnych.

Metody Odczytu

Technicy MM Data Recovery mogą przeprowadzić fizyczną analizę komponentów telefonu, aby uzyskać dostęp do pamięci urządzenia i odczytać kod blokady.

Firma korzysta z zaawansowanego oprogramowania, które analizuje system operacyjny telefonu i jego zabezpieczenia, aby odczytać lub obejść kod blokady.

 

W niektórych przypadkach MM Data Recovery może użyć metody prób i błędów, gdzie specjalistyczne oprogramowanie automatycznie próbuje różne kombinacje kodów, aż do znalezienia właściwego.

Proces

Technicy MM Data Recovery oceniają model telefonu, wersję oprogramowania i rodzaj zabezpieczenia, aby określić najlepszą metodę odblokowania.

Przeprowadzenie procesu odczytu kodu blokady za pomocą wybranej metody.

Po odblokowaniu urządzenie jest testowane, aby upewnić się, że wszystkie dane są nienaruszone i że urządzenie działa poprawnie.

Dodatkowe informacje

Usługa świadczona przez MM Data Recovery jest zgodna z obowiązującym prawem. Firma wymaga od użytkownika odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do odblokowania urządzenia.

Koszt i czas realizacji usługi mogą się różnić w zależności od modelu telefonu, skomplikowania zabezpieczeń oraz wybranej metody odblokowania.

MM Data Recovery oferuje również dodatkowe usługi, takie jak odzyskiwanie danych, diagnostyka urządzenia oraz doradztwo w zakresie zabezpieczeń mobilnych.

Skorzystanie z usług naszej firmy  może być nieocenioną pomocą dla użytkowników, którzy zapomnieli hasło do swojego telefonu, umożliwiając im odzyskanie dostępu do swoich danych bez konieczności resetowania urządzenia i utraty informacji.

Cennik usług

Odczyt kodu blokady telefonu

od 1000 zł
Wybierz

Skorzystaj z poniższego formularza odczytu /odzyskania danych. Pamiętaj, aby wypełnić go bardzo dokładnie.

DANE KORESPONDENCYJNE ZLECAJĄCEGO:
INFORMACJE DOTYCZACE URZADZENIA/NOSNIKA

Regulamin usług

 1. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem lub dysponentem przekazywanego urządzenia i posiada nieograniczone prawo do dysponowania danymi oraz informacjami na nim zgromadzonymi, co poświadcza złożeniem podpisu i pełnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres kontaktowy oraz adres email, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizacji zlecenia) pod przedstawionym do zaakceptowania własnoręcznym podpisem regulaminem usług.
 2. Zlecający oświadcza, że wszelkie zawarte dane i informacje na dostarczonym urządzeniu nie naruszają żadnych przepisów.
 3. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym urządzeniu w celu ich odczytu/odzyskania.
 4. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualną cenę odzyskania danych.
 5. Otwarcie urządzenia w celu zdiagnozowania zakresu uszkodzeń lub w celu odzyskania danych, może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, uniemożliwiające jego dalsze, normalne użytkowanie, a także wiąże się z ewentualną utratą roszczeń gwarancyjnych, czego Zlecający jest świadomy.
 6. MM Data Recovery zobowiązuje się do podjęcia próby odczytu danych z powierzonego urządzenia zgodnie ze wskazaniami zlecającego.
 7. W celu precyzyjnej oceny ewentualnej możliwości wykonania usługi odzyskania danych konieczna jest pełna analiza urządzenia, która jest bezpłatna jeżeli po jej wykonaniu sprzęt pozostanie u MM Data Recovery w celu wykonania usługi odzysku/odczytu danych. W przypadku rezygnacji z usługi odzysku/odczytu danych zostanie pobrana opłata za analizę w wysokości 150 zł netto + VAT.
 8. Po wykonaniu odczytu/analizy danych z powierzonego urządzenia i przekazaniu ich zlecającemu będą one zabezpieczane przez okres 7 dni po czym zostaną usunięte ze wszystkich nośników, które służyły do ich przetwarzania i analizy.
 9. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odczytu/odzyskiwania danych stanowią tajemnicę MM Data Recovery.
 10. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone (sejf )przez MM Data Recovery do momentu ich odbioru przez Zlecającego.
 11. MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym urządzeniu.
 12. MM Data Recovery zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody oraz do ochrony powierzonych danych.
 13. MM Data Recovery oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym, a osobami trzecimi, związanymi w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 14. Rezygnacja z realizacji zlecenia wiąże się z odesłaniem urządzenia na adres wskazany przez klienta, bądź wydaniem go w siedzibie firmy. Koszty przesyłki urządzenia do klienta w przypadku odesłania urządzenia obciążają Zlecającego.
 15. MM Data Recovery informuje, że w przypadku nieodebrania urządzenia w terminie 7 dni od daty wskazanego zakończenia jego realizacji będzie naliczał opłatę za magazynowanie powierzonego sprzętu w szafie pancernej w wysokości 20 zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku nieodebrania urządzenia w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia zlecenia urządzenie przechodzi na własność firmy MM Data Recovery  i zostanie zutylizowane, na co zlecający wyraża zgodę.
 16. Wszelkie działania związane z odzyskaniem lub odczytem danych podejmowane są z najwyższą starannością. Wykonywane czynności nie dają jednak 100% pewności odzyskania/odczytu danych z urządzenia/nośnika danych.
 17. MM Data Recovery nie odpowiada za wady fizyczne lub ukryte dostarczonego urządzenia, które to mogą się ujawnić dopiero podczas przeprowadzania ekspertyzy uszkodzeń lub w czasie odczytu.
 18. MM Data Recovery nie odpowiada za ukryte uszkodzenia danych i wady fizyczne na dostarczonym urządzeniu.
MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu dostarczonego urządzenia lub danych znajdujących się na nim na skutek przeprowadzonych czynności zmierzających do odzyskania danych.
Uprzejmie informujemy, że firma MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za działania firm kurierskich oraz za niewłaściwie zapakowane paczki przed wysyłką. Paczka przed wysyłką musi być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona, aby zapewnić jej bezpieczne dostarczenie.

Regulamin usług

 1. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem lub dysponentem przekazywanego urządzenia i posiada nieograniczone prawo do dysponowania danymi oraz informacjami na nim zgromadzonymi, co poświadcza złożeniem podpisu i pełnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres kontaktowy oraz adres email, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizacji zlecenia) pod przedstawionym do zaakceptowania własnoręcznym podpisem regulaminem usług.
 2. Zlecający oświadcza, że wszelkie zawarte dane i informacje na dostarczonym urządzeniu nie naruszają żadnych przepisów.
 3. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym urządzeniu w celu ich odczytu/odzyskania.
 4. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualną cenę odzyskania danych.
 5. Otwarcie urządzenia w celu zdiagnozowania zakresu uszkodzeń lub w celu odzyskania danych, może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, uniemożliwiające jego dalsze, normalne użytkowanie, a także wiąże się z ewentualną utratą roszczeń gwarancyjnych, czego Zlecający jest świadomy.
 6. MM Data Recovery zobowiązuje się do podjęcia próby odczytu danych z powierzonego urządzenia zgodnie ze wskazaniami zlecającego.
 7. W celu precyzyjnej oceny ewentualnej możliwości wykonania usługi odzyskania danych konieczna jest pełna analiza urządzenia, która jest bezpłatna jeżeli po jej wykonaniu sprzęt pozostanie u MM Data Recovery w celu wykonania usługi odzysku/odczytu danych. W przypadku rezygnacji z usługi odzysku/odczytu danych zostanie pobrana opłata za analizę w wysokości 150 zł netto + VAT.
 8. Po wykonaniu odczytu/analizy danych z powierzonego urządzenia i przekazaniu ich zlecającemu będą one zabezpieczane przez okres 7 dni po czym zostaną usunięte ze wszystkich nośników, które służyły do ich przetwarzania i analizy.
 9. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odczytu/odzyskiwania danych stanowią tajemnicę MM Data Recovery.
 10. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone (sejf )przez MM Data Recovery do momentu ich odbioru przez Zlecającego.
 11. MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym urządzeniu.
 12. MM Data Recovery zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody oraz do ochrony powierzonych danych.
 13. MM Data Recovery oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym, a osobami trzecimi, związanymi w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 14. Rezygnacja z realizacji zlecenia wiąże się z odesłaniem urządzenia na adres wskazany przez klienta, bądź wydaniem go w siedzibie firmy. Koszty przesyłki urządzenia do klienta w przypadku odesłania urządzenia obciążają Zlecającego.
 15. MM Data Recovery informuje, że w przypadku nieodebrania urządzenia w terminie 7 dni od daty wskazanego zakończenia jego realizacji będzie naliczał opłatę za magazynowanie powierzonego sprzętu w szafie pancernej w wysokości 20 zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku nieodebrania urządzenia w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia zlecenia urządzenie przechodzi na własność firmy MM Data Recovery  i zostanie zutylizowane, na co zlecający wyraża zgodę.
 16. Wszelkie działania związane z odzyskaniem lub odczytem danych podejmowane są z najwyższą starannością. Wykonywane czynności nie dają jednak 100% pewności odzyskania/odczytu danych z urządzenia/nośnika danych.
 17. MM Data Recovery nie odpowiada za wady fizyczne lub ukryte dostarczonego urządzenia, które to mogą się ujawnić dopiero podczas przeprowadzania ekspertyzy uszkodzeń lub w czasie odczytu.
 18. MM Data Recovery nie odpowiada za ukryte uszkodzenia danych i wady fizyczne na dostarczonym urządzeniu.
MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu dostarczonego urządzenia lub danych znajdujących się na nim na skutek przeprowadzonych czynności zmierzających do odzyskania danych.